Salgs- og leveringsbetingelser​

Betingelserne er gældende for alle leverancer og tjenesteydelser, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud

For ethvert tilbud gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet er skriftligt angivet i tilbuddet. Fragt, montage og idriftsættelse er, hvis ikke skriftligt anført i tilbuddet, ikke inkluderet. Tilbud afgives iht. AB-92 med mindre andet er angivet skriftligt.

Leveringssted, forsendelse

​For ordrer under kr. 500,- tillægges ekspeditionsgebyr kr. 50,- Alle ordrer debiteres faktiske fragtudgifter. Ved ordrer under kr. 2.000,- ydes ingen rabat.

Al forsendelse og overbringelse af varer foretages på køberens risiko, når det ikke sker ved L-Brand & Teknik’s egne chauffører.

Leveringstid

Ved salg af varer, der ikke findes på lager, opgives en tilnærmelsesvis og uforbindende leveringstid. Hvis forsinkelsen andrager mere end 4 uger udover det fastsatte leveringstidspunkt, er køber berettiget til at hæve handelen.

Ved eventuelle tab, som måtte følge af leveringsforsinkelsen, påtager L-Brand & Teknik sig intet ansvar.

Priser, prisliste

Alle priser er dagspriser, netto installatør, angivet i DKK eksklusive moms og øvrige afgifter. Der tages forbehold for trykfejl i prislisten.

Betaling

Såfremt intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant eller 14 dage netto fra fakturadato. Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold i henhold til Kreditaftaleloven (lov nr. 398 af 13.06.1990 med senere ændringer), indtil samtlige ydelser inkl. eventuelle renter og gebyrer er betalt. Ved overskridelse af betalingsfrist tilskrives rente med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Reklamationer

Eventuel reklamation vedrørende kvalitet eller teknisk standard skal ske skriftligt senest 8 dage efter leveringen. For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse ved levering, skal reklamation ske senest 8 arbejdsdage efter at fejlen eller manglen er opdaget. Reklamationen skal under alle omstændigheder være sket inden udløbet af købelovens reklamationsfrister.

Omkostninger, der afholdes af køber som følger af påberåbte fejl eller mangler, dækkes ikke af L-Brand & Teknik, medmindre L-Brand & Teknik har modtaget reklamationen og skriftligt accepteret at dække omkostningen.

Reklamationer vedrørende bortkomst eller beskadigelse opstået under transport skal rettes til L-Brand & Teknik.​

Returvarer

Returvarer modtages kun efter aftale og kun i originalemballage. Kopi af faktura og følgeseddel skal medfølge returvarerne. Ved returneringen fradrages 15% til dækning af lagerbehandling og administrationsomkostninger. Returvarer returneres til L-Brand & Teknik’s adresse for købers regning.

Specialvarer, skaffevarer og modificerede varer tages ikke retur.

Garanti

Leverancer, der er behæftede med fabrikations- eller materialefejl, repareres uden beregning eller ombyttes inden for 12 måneder fra leveringsdato. Garantien gælder kun for defekte dele. Erstatning for direkte eller indirekte skader, herunder omkostninger i forbindelse med udskiftning/afhjælpning dækkes ikke. Garantien regnes fra fakturadato.

Ejendomsforbehold

I medfør af disse salgs- og leveringsbetingelser har L-Brand & Teknik ejendomsforbehold i materiel solgt på kredit indtil betaling finder sted.​

L-brand & Teknik ApS  |  Kratholmvej 62  |  5260 Odense S  |  CVR: 3546 8676  |  Telefon: 66 15 15 21​